Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 09/02/2022.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Λουκάς Μπουσούνης
Παπαφλέσσα 9, Μεσσήνη 242 00
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hello@smartgifts.gr
Αριθμός τηλεφώνου: 2722 300943

VAT ID: 125216120

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του Λουκάς Μπουσούνης :

Λουκάς Μπουσούνης

1. Γενικά

1.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών στις Υποθέσεις Καταναλωτών (Κανονισμός ΗΕΔ):

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ευκαιρία για τους καταναλωτές να υποβάλλουν καταγγελίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL: ec.europa.eu/odr

Είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.